Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Aktualności

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - maj 2017

ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO M-C  MAJ 2017r. GŁÓWNY TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW:  12.05.2017r. DODATKOWE TERMINY WYPŁAT...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach posiadanych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej i zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Jędrzejów, dnia 26.04.2017r.                O G Ł O S Z E N I E   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok   ogłasza nabór wniosków dotyczących: ...

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania - początek

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy,...

Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe - Księgowość małych i średnich firm

Powiatowy  Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 25.04.2017r. rozpoczyna rekrutację na niżej wymienione szkolenie grupowe ujęte w planie szkoleń grupowych na rok 2017.  Księgowość małych i średnich firm.  Planowany termin szkolenia: maj - czerwiec 2017r. ...

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla PUP Jędrzejów

Zapytanie ofertowe, oferta cenowa Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia (plik PDF 702KB) znajduje się w dziale Urząd / Zakupy do 30000 euro

Własna firma - zrób to z głową

Bezpłatne spotkanie informacyjne pn. Własna firma - zrób to z głową! W programie m.in.: biznesplan, rejestracja firmy, formy opodatkowania i rozliczenia, możliwości dofinansowania działalności gospodarczej. Spotkanie prowadzą pracownicy WUP i PUP. Liczba miejsc na spotkaniu...

Wykaz grupowych informacji zawodowych na II kwartał 2017 r.

Wykaz (plik PDF 229KB) znajduje się w dziale Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Poradnictwo zawodowe  

Zawieszenie naboru na szkolenie grupowe "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG"

Jędrzejów dn. 03.04.2017r.      OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU NABORU NA SZKOLENIE GRUPOWE       Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 03.04.2017r. zawiesza rekrutację na szkolenie grupowe „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi...

Solidny Pracodawca Roku

Solidny Pracodawca Roku to nagroda stanowiąca potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach. Więcej o projekcie na...

IV edycja Dni Otwartch Funduszy Europejskich

ZAPRASZAMY NOWOPOWSTAŁE FIRMY  DO ORGANIZACJI  DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH        W dniach 18-21 maja 2017 roku Ministerstwo Rozwoju organizuje IV edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Tegoroczna akcja ma na celu m.in. promowanie postaw...

Wykaz grupowych porad zawodowych na II kwartał 2017

Wykaz (plik PDF 608KB) znajduje się w dziale  Dla bezrobotnych / Poradnictwo zawodowe

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jędrzejów dn. 22.02.2017 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Jędrzejów dn. 08.02.2017r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2017r.  projektu „ Aktywizacja osób...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

                                           Jędrzejów dn. 08.02.2017r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2017r. projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia...

Projekt "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)" w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

    Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie  informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)   w ramach :   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Jędrzejów dn. 02.02.2017 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących organizacji stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, prowadzi aktualnie nabory wniosków dotyczących   organizacji stażu dla następujących grup bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie: dla osób bezrobotnych do 29 roku życia (do dnia 30-tych urodzin) ...

Nabór wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie rozpoczyna nabór wniosków na: bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia O bon na zasiedlenie może ubiegać się osoba...

Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe

Powiatowy  Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 01.02.2017r. rozpoczyna rekrutację na niżej wymienione szkolenia grupowe ujęte w planie szkoleń grupowych na rok 2017.   I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG.  Planowany termin...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów, dnia 23.01.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w latach 2017 - 2018  projektu ...

Informacje dotyczące projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż w latach 2017 - 2018 roku realizuje projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) ...

Plan szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w roku 2017

Plan szkoleń 2017 (plik PDF 303KB)

Barometr zawodów 2017

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż...

Program regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie rozpoczyna  „Program regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych"   Wsparciem w ramach Programu regionalnego objętych zostanie   128 osób długotrwale bezrobotnych. Środki przeznaczone na...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących : prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, szkoleń indywidualnych, bonów, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Jędrzejów, dnia 05.01.2017r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2017r. rozpoczyna nabór wniosków na: Prace interwencyjne - skierowane do zarejestrowanych osób bezrobotnych, dla...

Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

  REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ,NAGRÓD ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Opieka dla dziecka = praca dla rodzica (dzienny opiekun)

W ramach projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica", Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. Jest to nowa forma opieki na dziećmi, dotychczas nie stosowana na terenie województwa...

Łączymy Skarby - projekt dla osób do 29 roku życia bez pracy

  Zwiększamy Twoje szanse na zatrudnienie – trwa rekrutacja do projektu „Łączmy skarby"   Projekt "Łączymy skarby" jest realizowany przez Zespół Projektowy Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy Sp.j. z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i...

Zlecanie działań aktywizacyjnych

Jędrzejów, dnia 31.10.2016r.     ZLECANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że w dniu 29.09.2016r. zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, której przedmiotem jest wykonanie usługi w zakresie realizacji...

ProRecognition - nieodpłatne doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa...

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców,
którzy korzystają lub chcą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
Infolinia dla klientów urzędu pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: + 48 22 19524

►  Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
adres: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
telefon: 41 380-23-74, 41 386-54-92
fax: 41 386-38-93
e-mail: kije@praca.gov.pl 

►  Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
poniedziałek - piątek 7:15  - 15:15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę